Regulamin

Regulamin Internetowej Rezerwacji Usług Hotelu Rubinstein

 

 • 1

Definicje

Jeżeli w treści Regulaminu Internetowej Rezerwacji Usług Hotelu Rubinstein nie wskazano inaczej, niżej wskazane wyrażenia, użyte w jego treści mają następujące znaczenie:

 

 1. Regulamin – niniejszy Regulamin Internetowej Rezerwacji Usług Hotelu Rubinstein
 2. Portal – prowadzony przez Hotel portal internetowy prowadzący sprzedaż Usług oferowanych przez Hotel, znajdujący się pod adresem www.rubinstein.pl.
 3. Hotel – Amicus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr 0000194241, NIP: 6762260180, REGON: 356811932, kapitał zakładowy 2 349 000 zł

adres poczty elektronicznej: recepcja@rubinstein.pl

numer telefonu: +48 12 384 00 00

numer fax: +48 12 384 00 01

 1. Usługi –usługi noclegowe oraz usługi dodatkowe znajdujące się w ofercie Portalu, świadczone przez Hotel w Hotelu Rubinstein, ul. Szeroka 12, 31-053 Kraków
 2. Gość hotelowy – osoba:
 • zainteresowana Usługami znajdującymi się w ofercie Portalu,
 • składająca zamówienie na Usługi znajdujące się w ofercie Portalu,
 • składająca reklamację zamówionej uprzednio Usługi.
 1. Konsument -  Gość hotelowy będący osobą fizyczną dokonującą z Hotelem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową
 2. Zamówienie – złożona Hotelowi przez Gościa hotelowego oferta zakupu Usługi (w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego).
 3. Biuro Obsługi Klienta – wyspecjalizowana komórka organizacyjna Hotelu zajmująca się obsługą Zamówień składanych przez Gości hotelowych.
 4. Ustawa - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 

 • 2

Informacje ogólne

 1. Regulamin ustala warunki i zasady sprzedaży Usług przez Hotel na rzecz Gości hotelowych za pośrednictwem Portalu.
 2. Gościem hotelowym może być wyłącznie:
 • Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych,
 • Osoba prawna,
 • Jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów posiada zdolność do czynności prawnych.
 1. Zamówienia są przyjmowane przez Hotel bez ograniczeń terytorialnych.

 

 • 3

Opis Usługi

 1. Usługa, której przedmiotem jest nocleg oferowana jest w standardzie hotelu 4 gwiazdkowego.
 2. Zamówienie składane jest na doby hotelowe (lub ich wielokrotność); doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14, a kończy następnego dnia o godzinie 12.
 3. Hotel oferuje Gościowi hotelowemu dwie możliwości nabycia Usług:
 • bez możliwości wypowiedzenia umowy, płatną z góry przy złożeniu Zamówienia; ("oferta bezzwrotna");
 • z możliwością wypowiedzenia umowy, płatną przy rozpoczęciu realizacji Usługi. ("oferta standardowa").

 

 • 4

Procedura składania Zamówień

 1. Gość hotelowy składa Zamówienia poprzez wybór Usługi oraz wskazanie swoich danych podczas składania Zamówienia.
 2. Gość hotelowy wybiera interesującą go Usługę poprzez wybranie rodzaju pokoju, w którym będzie świadczona usługa noclegowa, ilości pokoi, ilości osób, terminów, w których mają być świadczone usługi noclegowe oraz wybierając opcję z możliwością wypowiedzenia ("oferta standardowa") lub bez takiej możliwości ("oferta bezzwrotna") a następnie zaznaczenie kursorem opcji „rezerwuj"
 3. Następnie w oknie "wybierz dodatki i kontynuuj rezerwację" Gość hotelowy wybiera usługi dodatkowe znajdujące się w ofercie Hotelu poprzez zaznaczenie ich kursorem oraz zaznaczenie kursorem opcji "kontynuuj".
 4. Gość hotelowy, po dokonaniu wyboru Usług, za pomocą zakładki „Podsumowanie i dane osoby rezerwującej”:
 • Dokonuje przeglądu wybranych przez siebie Usług i zestawienia należnych płatności,
 • Wskazuje swoje dane oraz informacje dodatkowe,
 • Wybiera sposób potwierdzenia rezerwacji oraz płatności,
 • Akceptuje postanowienia Regulaminu.
 1. Następnie zaznaczając kursorem opcję „Rezerwuję i płacę” Gość hotelowy składa Zamówienie i dokonuje płatności w wybrany przez siebie sposób lub zobowiązuje się do uiszczenia ceny przy rozpoczęciu wykonywania Usług. Na potwierdzenie złożonego Zamówienia wyświetla się informacja wskazująca, że Zamówienie zostało prawidłowo złożone.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Gość hotelowy otrzymuje pod wskazany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej, potwierdzenie przyjęcia Zamówienia (przyjęcie przez Hotel oferty zawarcia umowy złożonej przez Gościa hotelowego) wraz z potwierdzeniem ceny oraz płatności.

 5

Warunki realizacji Zamówienia

 1. Wszystkie ceny Usług podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Gość hotelowy ponosi zwykłe koszty korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy i nie jest obciążany dodatkowymi kosztami przez Hotel.
 3. Hotel informuje Gościa hotelowego, że celem korzystania ze Portalu musi on posiadać:
 • System operacyjny Windows/Linux z konsolą graficzną lub Mac OS,
 • aktywne konto poczty email,
 • kartę graficzną obsługującą rozdzielczość poziomą powyżej 1024 px,
 • jedną z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer wersja 7 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub nowsza, Safari 5 lub nowszą,
 • zainstalowane najnowsze wersje oprogramowania JAVA i Adobe Flash Player z włączoną obsługą javascript.
 1. Hotel oświadcza, że w branży hotelarskiej funkcjonuje kodeks etyki hotelarza, z którym można zapoznać się za pośrednictwem Polskiej Izby Hotelarstwa, w szczególności na portalu internetowym:pih.hotel.pl.
 2. Gość hotelowy będący Konsumentem, ma możliwość przechowywania istotnych informacji związanych z Umową w następujący sposób:
  • potwierdzenie Zamówienia otrzymane na wskazany adres e-mail,
  • niniejszy Regulamin w wersji pdf do pobrania pod adresem http://www.rubinstein.pl/regulamin, który zostanie także wskazany w potwierdzeniu zamówienia, o którym mowa w 4 ust. 6.

 

 • 6

Sposób płatności

 1. Gość hotelowy po złożeniu Zamówienia i zatwierdzeniu go w zakładce podsumowania zamówienia przyciskiem "rezerwuję i płacę" zobowiązuje się do zapłaty ceny przy rozpoczęciu wykonywania Usługi lub dokonuje płatności w wybrany przez Siebie sposób.
 2. Za Zamówione Produkty można zapłacić:
 • z góry, przelewem na rachunek bankowy Hotelu,
 • z góry, za pomocą systemu płatności internetowych Ecard,
 • z góry, za pomocą systemy płatności internetowych Paypal,
 • z góry, za pośrednictwem karty płatniczej, debetowej lub kredytowej,
 • gotówką lub za pośrednictwem karty płatniczej, debetowej lub kredytowej przy rozpoczęciu wykonywania Usługi
 1. Hotel informuje, że płatność wskazana w:
 • 2 pkt. 2 i 4 przeprowadzana jest  za pośrednictwem Ecard S.A.  z siedzibą w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11 NIP 5213103040, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000042304 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
 • 2 pkt. 3 przeprowadzana jest za pośrednictwem PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A z siedzibą w Luksemburgu przy 22-24 Boulevard Royal L-2449, wpisana do Registre de Commerce et de Societes Luxembourg pod numerem B118349

 

 

 • 7

Biuro Obsługi Klienta

 1. Biuro Obsługi Klienta, w imieniu Hotelu wykonuje wszelkie obowiązki związane z realizacją Zamówień, w szczególności przyjmując składane przez Gości hotelowych Zamówienia.
 2. Biuro Obsługi Klienta celem umożliwienia Gościom hotelowym łatwego uzyskania wszelkich wymaganych informacji, udostępnia następujące kanały kontaktowe:
 • Kontakt pocztowy pod adresem: Hotel Rubinstein, ul. Szeroka 12, 31-053 Kraków
 • Kontakt telefoniczny pod numerem: + 48 12 384 00 00
 • Kontakt za pośrednictwem poczty email: recepcja@rubinstein.pl

 

 • 8

Odstąpienie od umowy

 1. Na podstawie art. 38 ust. 12 ustawy o prawach konsumenta z dn. 30 maja 2014 r. prawo Konsumenta do odstąpienia od umowy zostaje wyłączone.
 2. W przypadku wyboru przez Gościa hotelowego opcji wskazanej w 3 ust. 3 pkt 2, Gość hotelowy może bez ponoszenia żadnych kosztów rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w formie pisemnej lub drogą poczty elektronicznej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem wykonywania Usługi.

 

 • 9

Reklamacje – postanowienia ogólne

 1. Reklamacje rozpatruje Biuro Obsługi Klienta.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w terminie do 14 dni licząc od dnia otrzymania reklamacji Gościa hotelowego, Hotel niezwłocznie informuje Gościa hotelowego o swoim stanowisku w przedmiocie otrzymanej reklamacji.
 3. Reklamacje mogą być zgłaszane w sposób wskazany w §7 ust. 2

 

 • 10

Ochrona danych osobowych

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Hotel oświadcza, że dane osobowe Gości hotelowych są przechowywane w zbiorze Hotelu, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych Gościa hotelowego.
 2. Administratorem danych osobowych Gościa hotelowego jest Amicus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Bociana 22, 31-231 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod nr 0000194241, NIP: 6762260180, REGON: 356811932
 3. Gość hotelowy posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawiania lub usuwania na zasadach wskazanych w polityce prywatności.
 4. Polityka prywatności znajduje się pod adresem http://www.rubinstein.pl/polityka-cookie

 

 • 11

Postanowienia końcowe

 1. Aktualny Regulamin znajduje się pod adresem http://www.rubinstein.pl/regulamin , w formacie PDF, Hotel umożliwia jego pobranie w tym formacie.
 2. Konsument posiada zwłaszcza następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
 • uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu.
 • uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu.
 1. Informacje o Usługach zamieszczone na Portalu, a zwłaszcza ich cena jednostkowa lub dostępność, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy.
 3. W przypadku gdyby, którekolwiek postanowienie Regulaminu okazało się nieważne, Regulamin pozostaje w mocy w pozostałym zakresie (klauzula salwatoryjna)
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.
 5. Hotel jest w granicach bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawniony do zmiany Regulaminu, a o zmianach Regulaminu będzie powiadamiał Gości hotelowych pod wskazany przez nich adres email, co najmniej na 30 dni przed ich wprowadzeniem, przy czym zmiany te nie mogą ograniczać w żadnym zakresie uprawnień związanych ze złożonymi przez Gości hotelowych Zamówieniami.