Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Amicus Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Szeroka 12, 31-053 Kraków. W sprawie Państwa danych osobowych z administratorem danych można się kontaktować mailowo recepcja@rubinstein.pl, telefoniczne pod nr telefonu +48 12 384 00 00 lub pisemnie na adres Hotel Rubinstein, ul. Szeroka 12, 31-053 Kraków.
Amicus Sp. z o.o. przestrzega obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), które zwane jest w dalszej części ,,RODO’’.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – w celach marketingowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu zawarcia i wykonania umowy o usługi hotelowe (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b  RODO) oraz w celu realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). Dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług m.in poprzez zapewnienie bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie obiektu Hotel Rubinstein, ochrony żywotnych interesów gości oraz ochrony żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora ( podstawa art.6 ust.1 lit d i f RODO)
Nasze prawnie uzasadnione interesy uzasadniające przetwarzanie danych osobowych obejmują zapewnienie prawidłowej realizacji usługi jak również dochodzenie roszczeń związanych z umową o usługi hotelowe.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym nam usługi prawne, księgowe, informatyczne, kurierskie i pocztowe.  
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub podmiotów międzynarodowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonania umowy o usługi hotelowe, a po jej wykonaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z umową. Państwa dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
Mają Państwo prawo do dostępu do Państwa danych osobowych żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto mają Państwo prawo żądania przeniesienia Państwa danych innemu administratorowi.
Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie Państwa danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowych czynności przetwarzania.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o usługę hotelową, w przypadku niepodania danych umowa nie zostanie z Państwem zawarta. W przypadku danych zbieranych w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Państwem kontaktu w przyszłości.
Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

Cookie-Einstellungen verwalten
Datenschutzeinstellungen verwalten
Cookies, die erforderlich sind, damit die Website funktioniert

Cookies, die für den Betrieb der auf der Website verfügbaren Dienste erforderlich sind, und das Durchsuchen von Angeboten, das Vornehmen von Reservierungen und das Unterstützen von Sicherheitsmechanismen ermöglichen, unter anderem: Benutzerauthentifizierung und Erkennung von Missbrauch.

Analytische Cookies

Cookies, die das Sammeln von Informationen über die Art und Weise ermöglichen, wie der Benutzer die Website nutzt, um ihre Funktionsweise zu optimieren und sie an die Erwartungen des Benutzers anzupassen.

Marketing-Cookies

Cookies, mit denen der Benutzer Marketinginhalte anzeigen kann, die auf seine Vorlieben zugeschnitten sind, und welche die Versendung von Benachrichtigungen über Marketingangebote, die seinen Interessen entsprechen, ermöglichen, einschließlich Informationen zu Produkten und Dienstleistungen des Website-Administrators und Dritter.

Ihre Einstellungen wurden noch nicht gespeichert