Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Amicus Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, ul. Szeroka 12, 31-053 Kraków. W sprawie Państwa danych osobowych z administratorem danych można się kontaktować mailowo recepcja@rubinstein.pl, telefoniczne pod nr telefonu +48 12 384 00 00 lub pisemnie na adres Hotel Rubinstein, ul. Szeroka 12, 31-053 Kraków.
Amicus Sp. z o.o. przestrzega obowiązków nałożonych na administratorów danych osobowych na mocy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), które zwane jest w dalszej części ,,RODO’’.
Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody – w celach marketingowych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu zawarcia i wykonania umowy o usługi hotelowe (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b  RODO) oraz w celu realizowania naszych prawnie uzasadnionych interesów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f  RODO). Dane osobowe gości gromadzone przez monitoring hotelowy w celu zapewnienia prawidłowej realizacji usług m.in poprzez zapewnienie bezpieczeństwa gościom hotelowym i innym osobom przebywającym na terenie obiektu Hotel Rubinstein, ochrony żywotnych interesów gości oraz ochrony żywotnych interesów innych osób fizycznych, jak również usprawiedliwiony cel administratora ( podstawa art.6 ust.1 lit d i f RODO)
Nasze prawnie uzasadnione interesy uzasadniające przetwarzanie danych osobowych obejmują zapewnienie prawidłowej realizacji usługi jak również dochodzenie roszczeń związanych z umową o usługi hotelowe.
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym nam usługi prawne, księgowe, informatyczne, kurierskie i pocztowe.  
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub podmiotów międzynarodowych.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wykonania umowy o usługi hotelowe, a po jej wykonaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z umową. Państwa dane pozyskane w związku z monitoringiem będą przetwarzane przez 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte.
Mają Państwo prawo do dostępu do Państwa danych osobowych żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto mają Państwo prawo żądania przeniesienia Państwa danych innemu administratorowi.
Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie na przetwarzanie Państwa danych osobowych, co nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowych czynności przetwarzania.
Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o usługę hotelową, w przypadku niepodania danych umowa nie zostanie z Państwem zawarta. W przypadku danych zbieranych w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych – podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Państwem kontaktu w przyszłości.
Państwa dane osobowe nie podlegają procesowi zautomatyzowanego przetwarzania, w tym profilowania.

Manage cookie settings
Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved